O Stowarzyszeniu „Silesia”

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Relacji Polsko – Łotewskich „Silesia” powstało z myślą zjednoczenia środowisk polonijnych oraz sympatyków kultury polskiej, aby wspólnymi siłami pokazywać piękno i różnorodność polskiej tradycji i kultury, pielęgnując i przekazując te wartości następnym pokoleniom.
Jesteśmy bogaci w swej różnorodności kulturowej, jeżeli potrafimy odnajdywać to, co nas łączy.

Cele Stowarzyszenia są następujące:
  • pielęgnowanie i utrwalanie języka polskiego oraz polskiego dziedzictwa kulturowego na Łotwie, jako integralnej części bogactwa wielokulturowego społeczeństwa na Łotwie
  • zrzeszanie i wspieranie polskiej społeczności żyjącej na Łotwie w celu integracji we współczesnym społeczeństwie łotewskim
  • promowanie współpracy i relacji międzyludzkich pomiędzy polską społecznością żyjącą na Łotwie a społecznością łotewską opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu
  • wspieranie polskich organizacji i placówek oświatowych na Łotwie, w celu pielęgnowania i promowania języka oraz kultury polskiej
  • zachęcanie młodzieży mieszkającej na Łotwie, w szczególności o polskich korzeniach, do pogłębiania zainteresowania polskim językiem i dziedzictwem kulturowym
  • wspieranie oraz zachęcanie do niesienia pomocy osobom pochodzenia polskiego mieszkającym na Łotwie, a w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym
  • wspieranie inicjatyw dążących do budowania pozytywnych relacji polsko-łotewskich
  • wspomaganie aktywnego, nowoczesnego obiegu informacji pomiędzy osobami pochodzenia polskiego, organizacjami polonijnymi na Łotwie, jak również społeczeństwem łotewskim
  • informowanie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat polskich regionów etnograficznych, a w szczególności Śląska